Přesunout na menu ↓

Restaurování starožitností David Raška


Proč restaurovat?

Ať už chceme či nikoliv, nelze se nesmířit se skutečností, že vše, co nás obklopuje, je v našem čase pomíjivé. Jsou sice výtvory lidské činnosti, které jsou svou kvalitou a estetičností propracovanější a mají naději o něco déle odolávat zubu času. Ať už je to jejich trvanlivostí či větší úctou, jež se jim dostává od jeho uživatele. I přes to však času plynutí postupně podléhají. Je tedy na místě položit otázku, zda má vůbec smysl bránit se této přirozenosti. Domnívám se, že ano a věřím, že každý z nás nalezne několik důvodů, které tuto snahu ospravedlňují.

Starožitnosti nám dávají svědectví o minulosti a o předchozích generacích, ať už jsou s nimi spojeny osoby nám blízské či úplně cizí. Přechovávají v sobě vzpomínky z našeho dětství v podobě rozvrzané a okopané židle, na níž jsme u stolu, dnes již plném rýh a skvrn od inkoustu, se sklopenou hlavou počítali školní úkoly, či snad na naše rodiče či prarodiče, při pohledu na starý prádelník či skříň. Můžeme cítit obdiv k řemeslníkovi či návrháři, který nelitoval vynaloženého a procítěného úsilí k vytvoření předmětu denní potřeby, jenž náš přes svoji prostou funkci okouzloval svou estetičností. Anebo skrze ně máme šanci si s jistou nostalgií zavzpomínat a připomenout si dobu, která nás svými událostmi, svou elegancí a kouzlem dodnes obohacuje.

Věřím, že i dnes, v době rozvoje nových technologií a moderního designu, je stále důležité nezapomínat na řemeslné dovednosti a vytříbené slohy minulosti, bez nichž by svět, který nás dnes obklopuje, nebyl představitelný.

V čem spočívá restaurování?

Starožitné předměty nás okouzlují svoji krásou, která vychází z různých vytříbených slohů minulosti. Vedle toho mají i svou hodnotu historickou, bez níž bychom je starožitnostmi snad ani nenazývali. A právě ona historičnost je jako paměť, která v sobě zahrnuje vše, čím si starožitnost ve svém trvání prošla. Od okamžiku, kdy jí byla zručným řemeslníkem vtisknuta podoba pomocí tradičních materiálů a technologií několikrát změnila své uživatele, kteří s ní lépe či hůře zacházeli, vytrpěla někdy velmi nehostinné podmínky a uskladnění ve vlhku či na mrazu, kdy se o ní pokoušel červotoč či hniloba a podstoupila více či méně zdařilé opravy, které ji vždy vraceli zpátky k životu. Spolu s těmito událostmi i samotný čas, jímž zestárne i hmota sama, na ní zanechal tolik drahocennou patinu.

Vždy je nezbytné, aby jak umělecká, tak i historická hodnota starožitnosti byly v náležitém poměru zachovány. Záleží na citu restaurátora najít ten nejlepší kompromis k zachování obou. Někdy různá poškození sice snižují estetickou hodnotu (rýhy, skvrny, stopy po červotoči), avšak, nejsou-li velkého rozsahu, zůstávají přiznána a zachována jako důkaz jejího užívání. Mnohdy však nelze požadavku historičnosti plně vyhovět, obzvláště je-li poškození tak značné, že i sebecitlivější opravou bez výměny poškozené části nejsme s to, navrátit původní umělecký dojem či funkčnost restaurované památky. I v takovýchto případech však pro zachování autenticity používáme k restaurování materiály, které v co největší míře odpovídají době vzniku starožitnosti či jeho pozdějším úpravám.

Mnohdy nábytek prošel různými opravami a úpravami, jejichž účelem bylo uchovat či zvýšit jeho hodnotu. Vedle běžných oprav tak byl i nábytek z jednoho slohového období přetvářen v nový modernější sloh, či z obyčejného nábytku byl přizdobením vytvořen nábytek honosnější. I v tomto případě není vhodné a mnohdy ani v silách restaurátora vracet restaurovaný předmět do původní podoby z doby jeho vzniku, ale téměř vždy se kvalitně provedené práce z pozdější doby chápou jako součást historie starožitnosti.

Ne vždy však bývají opravy takto zdařilé. Především z posledních desetiletí se vyskytují méně kvalitní opravy, při nichž byly namísto původních materiálů použity nově vyvinutá lepidla a laky, hřebíky a vruty ke spojení rozklížených truhlářských spojů, kde jejich použití je nevhodné a často i esteticky rušivé. Už ani snad není třeba zmiňovat výměnu poškozených či chybějících dřevěných částí či kování, které k originálnímu kusu tvarově či druhem materiálu neodpovídají. V tomto případě, má-li památka projít kompletním zrestaurováním, je naprostá většina těchto neodborných oprav odstraňována a nahrazena tak, aby byla zachována slohová a materiálová jednotnost.

Tedy i přesto, že restaurování za dodržení všech tradičních postupů je nepochybně pracnější a tím i nákladnější, vždy je lépe zvolit způsob opravy, která zachová či zvýší hodnotu restaurované památky, popřípadě ji odborným způsobem pouze očistit a zakonzervovat, čímž se zabrání jejímu dalšímu poškození, nežli nechat památku nevhodným a neodborným zásahem znehodnotit.

Zpět na seznam technologiíKontakt

Telefon: +420 777 084 493
E-mail: raska@restaurovanistarozitnosti.cz
Web: www.restaurovanistarozitnosti.cz

Ateliér

Kamýcká 234
(areál Stavomontáže)
160 00  Praha 6-Sedlec

Novinky z prací

Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou
Intarzovaná barokní komoda
Jídelní rozkládací stůl, 20 léta, černá nitropolitura
Orchestrion „Symphonion“